ഫാക്ടറി ടൂർ

about (2)

കാലെ ഫാൻസ് മെക്സിക്കോ ഫാക്ടറി

about (4)

കാലെ ഫാൻസ് ഓഫീസ്

about (3)

കാലെ ഫാൻസ് ഇന്ത്യ ഫാക്ടറി

about (9)

കാലെ ഫാൻസ് ലെഷർ ഏരിയ

about (12)

കാലെ ഫാൻസ് രണ്ടാം ഘട്ട ഫാക്ടറി

about (10)

കാലെ ഫാൻസ് മീറ്റിംഗ് റൂം

about (1)

കാലെ ഫാൻസ് ഫേസ് I ഫാക്ടറി

about (11)

കാലെ ഫാൻസ് സെയിൽസ് സെന്റർ